منو

آمپلی فایر

آمپلی فایر یک دستگاه است به منظور تقویت صدا برای  باند و بلند گوها ، اما همه قسمت تقویت کننده صدا نست