یو پی اس

منبع تغذیه بدون وقفه (UPS – Uninterruptible power supply)

یو پی اس VEK-35A

یو پی اس 35A

یو پی اس VEK-650VA

یو پی اس 650VA

یو پی اس VEK-850VA

یو پی اس 850VA

یو پی اس VEK-850VA

یو پی اس 850VA

یو پی اس VEK-1000VA

یو پی اس 1000VA

یو پی اس VEK-1000VA

یو پی اس 1000VA

یو پی اس VEK-2000VA

یو پی اس 2000VA

یو پی اس VEK-2000VA

یو پی اس 2000VA

یو پی اس VEK-3000VA

یو پی اس 3000VA

یو پی اس VEK-3000VA

یو پی اس 3000VA

یو پی اس VEK-3000VA

یو پی اس 3000VA

یو پی اس VEK-5000VA,6000VA

یو پی اس 5000VA, 6000VA

خط دفتر

01341130886

اضطراری

09119788009

ساعات کاری

۸:۳۰ صبح – 8 عصر